Politika reklamacija

Politika reklamacije
Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj +381 62/1584-973 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu officialmatteayoa@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj +381 62/1584-973 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu officialmatteayoa@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice koji se nalazi u nastavku.

Robu zajedno sa obrascem „Reklamacioni list“ treba da pošaljete na adresu Mattea Concept doo (sa naznakom za web shop), Arcibalda Rajsa 27/14, 11000 Beograd.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM SAJTA

Član 1.
Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta yoaofficial.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.
Potrošač, u smislu ovog pravilnika jeste svaki građanin koji putem Interneta na sajtu yoaofficial.com izvrši kupovinu.

Član 3.
Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na adresu Mattea Concept doo,Arcibalda Rajsa 27/14, 11000 Beograd, sa naznakom: Za službu reklamacija.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:

a. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.

b. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku – REKLAMACIONI LIST

c. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

d. Ukoliko kupac ne dostavi šifru dostave, reklamacija se ne razmatra

Član 4.
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju Potrošaču će biti poslat u nakraćem mogućem roku, koji ne može biti duži od 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Član 5.
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

a. Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ukoliko je to moguće

b. Vraćanja uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće. Povrat novca Potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana reklamacije.

Član 6.
Mattea Concept doo u čijem sastavu je internet prodavnica www.yoaofficial.com potvrđuje da je roba koju prodaje u svemu saobrazna sa Deklaracijom kojom je svaki od proizvoda označen.

Član 7.
Reklamacioni postupak potrošač pokreće popunjavanjem Zahteva za reklamaciju koji preuzima u označenom linku u članu br. 3. U obrazac za reklamaciju potrošač obavezno upisuje:
1. svoje ime i prezime,
2. adresu, broj mobilnog telefona i e-mail adresu,
3. oznaku artikla i veličinu (podaci iz računa),
4. kratak opis reklamirane nesaobraznosti,
5. zahtev u skladu sa u skladu sa čl.52. Zakona o zaštiti potrošača,
6. datum prijema robe (datum prelaska rizika na potrošača),
7. broj računa,
8. cenu po kojoj je reklamirana roba kupljena,
9. ugovoreni primereni rok za postupanje po zahtevu potrošača u slučaju opravdane reklamacija, sa kojim se saglasio potrošač,
10. šifru dostave,
11. potpis potrošača

Član 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15.05.2019.